Byssosphaeria jamaicana

牙買加麻球腔菌
(Genus) Byssosphaeria (麻球腔菌屬)