Resinomycena aff. saccharifera

糖霜脂小菇之相似種
(Genus) Resinomycena (脂小菇屬)