Mycena leaiana var. australis

利氏小菇澳洲變種
(Genus) Mycena (小菇屬)